اسلاید
اسلاید 2
اسلاید 1401

اخبار بیمارستان شهید بهشتی آستارا

بازدید امام جمعه و فرماندار آستارا از بیماران دیالیزی بیمارستان شهید بهشتی

بازدید امام جمعه و فرماندار آستارا از بیماران دیالیزی بیمارستان شهید بهشتی

1401/08/26
برگزاری روز جهانی بیمار در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

برگزاری روز جهانی بیمار در بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

1401/06/29
بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

1401/05/08
کمیته بحران برای آمادگی کامل بیمارستان به احتمال پیک هفتم کرونا

کمیته بحران برای آمادگی کامل بیمارستان به احتمال پیک هفتم کرونا

1401/04/21
حضور کارشناس امور بیمارستانها و کارشناس اعتبار بخشی در بیمارستان

حضور کارشناس امور بیمارستانها و کارشناس اعتبار بخشی در بیمارستان

1400/08/12
کمیته بحران کووید 19 در شرایط بحرانی بیمارستان

کمیته بحران کووید 19 در شرایط بحرانی بیمارستان

1400/04/29
آرشیو
آرشیو