مدیریت آزمایشگاه

مسئول فنی : دکتر سید حسین احمدی                             

 
 
 

 

سوپروایزر: خانم منیر خدادادی               

 
 
             
                                              بخش های فعال آزمایشگاه          
 
   الف - بخش پذیرش/نمونه گیری/ جوابدهی                 
 

 

 

پذیرش/نمونه گیری و جوابدهی بصورت شبانه روزی می باشد.

پذیرش مددجویان جهت انجام آزمایشاتی که نیاز به رعایت ناشتایی دارد تا ساعت 9:30 انجام می گیرد

ب - بخش بیوشیمی بالینی

 

 

فهرست آزمایشات بخش بیوشیمی بالینی:

Glucose(FBS,BS,2hpp)- Urea- Creatinine- Triglycerides- Cholesterol-HDL- LDL- SGOT(AST)- SGPT(ALT)- Alkaline Phosphatase- Uric Acid- Calcium- Phosphorus- Amylase- Total Bilirubin- Direct Bilirubin- CPK- CK.MB- LDH- Total Protein- Albumin- Na- K- ABG- Body Fluids

تجهیزات بخش بیوشیمی بالینی:

1)      سانتریفیوژ KOBOTA KN70

2)      اتوآنالایزر ERBA XL-200

3)      الکترولیت آنالایزر Caretium XI-921E

4)      فتومتر URIT 810

5)      فتومتر Eppendorf ECOM E-6125

6)      اسپکتروفتومتر Perkin Elmer

7)      دیونایزر LANSHAN

8)      OPTI CCA-TS ABG

9)      ترازوی دیجیتال M.T

10)   تاکومتر

11)   PHمتر

12)   یخچال بیوشیمی

13)   فلیم فتومتر SEA

 

پ - بخش ایمونولوژی و سرولوژی

 

 

فهرست آزمایشات بخش ایمونولوژی و سرولوژی:

CRP- RF- ASO- Wright- Widal- 2ME- Coombs Wright- Indirect Coombs

تجهیزات بخش بیوشیمی بالینی:

1)      بن ماری 37 درجه

2)      سانتریفیوژ KOBOTA KN70

3)      روتاتور

4)      چراخ مطالعه

 

ت -بخش هماتولوژی و انعقاد

 

 

فهرست آزمایشات بخش هماتولوژی و انعقاد:

CBC(Diff)- Hb-Hct- PLT- ESR- BG RH- PBS- Direct Coombs- G6PD- Retic Count-

BT- CT- PT- PTT-INR

 تجهیزات بخش هماتولوژی و انعقاد:

1)      سل کانتر SYSMEX KX 21N

2)      سل کانتر COULTER JT

3)      ESR آنالایزر Caretium XC-A30A

4)      میکروهماتوکریت Behdad

5)      بن ماری 37 درجه

6)      چراخ مطالعه

7)      یخچال هماتولوژی

8)      میکروسکوپ NIKON

 

 

ث - بخش بانک خون

 

فهرست آزمایشات بخش بانک خون:

 

BG RH- Cross Match- DU

تجهیزات بخش بانک خون :

1)      یخچال بانک خون

2)      فریزر بانک خون

3)      سروفیوژ

4)      بن ماری 37 درجه

5)      میکروسکوپ NIKON

 
 
 

ج - بخش میکروب شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی

 

فهرست آزمایشات بخش میکروب شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی:

U/A- U/C- S/E- S/C- B/C- OB- Antibiogram- KOH

کشت و اسمیر ترشحات زخم/گلو/چشم/گوش/خلط/بینی/آبسه/مایعات بدن/ترشحات واژن و مجرا/ رنگ آمیزی گرم/اسید فست/ آلبرت

تجهیزات بخش میکروب شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی:

1)      رفراکتومتر Clinical

2)      میکروسکوپ Feitz

3)      هود لامینار Behdad

4)      انکوباتور 37 درجه

5)      سانتریفیوژ

6)      اتوکلاو

 

.

شماره تلفن های داخلی آزمایشگاه

 پذیرش:1229
میکروب شناسی:1112
انگل شناسی:1219
بیوشیمی:1109-1108-1110
اتاق پزشک:1107-1106

 

آخرین بروز رسانی : 1401/12/13 05:23