بخش بستری زنان

 
 
 

رئیس بخش بستری زنان : 

خانم دکتر روشنک شهبازی

 

 

 

سرپرستار بخش بستری زنان :

خانم مریم رنجکش

 

بخش بستری زنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا در طبقه ی اول بیمارستان قرار دارد.

دارای یازده اتاق و بیست و پنج تخت می باشد که شامل 4 اتاق 4تخته, 2 اتاق 2تخته, 2 اتاق ایزوله ی یک تخته و 3 اتاق 1 تخته است.

هم چنین بخش بستری زنان دارای اتاق های مجزایی شامل اتاق آموزش شیردهی, اتاق معاینه ی نوزادان و ... می باشد.

پزشکان متخصص فعال در این بخش :

خانم دکتر روشنک شهبازی

خانم دکتر عفت عباداللهی

خانم دکتر نجمه امامی

 
 

تعداد 21 پرسنل شامل: 6 پرستار , 13 ماما و 2 نفر بهیار آماده ارائه ی خدمت به همشریان و مراجعین عزیز می باشند.

 

آخرین بروز رسانی : 1401/12/13 07:07