ویژگی بخش های IPD:

1-     بخش جراحی دارای 3اتاق مجزا برای بیماران بین الملل می باشد .بیماران با انواع جراحی اعم از جراحی عمومی حراحی زیبایی و ترمینی جراحی ارتوپدی و جراحی گوش وحلق وبینی ENT می تواند در این بخش بستری شوند.

2-     بخش بستری زنان نیز دارای یک اتاق مجزابرای بیماران بین الملل می باشد.که بیماران با انواع جراحی زنان وزایمان در این بخش بستری می شوند.

 

 

 

 

 

 خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی :

بیمارستان دارای بخشهای اتاق عمل CCU -ICU –جراحی- داخلی- اطفال-بستری زنان – زایشگاه می باشد که با تجهیزات مدرن قادر به خدمات رسانی به بیماران محترم می باشد.

 

 

 

پاراکلینیکی تخصصی :

اکو- تست ورزشی- سونوگرافی- رادیولوژی-آزمایشگاه

 

 

 

خدمات ارائه شده :

1-     خدمات سرپایی :کلیه خدمات پیشگیری بررسی سلامت (Check UP ) تشخیصی انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران در کمتراز 6ساعت ارائه میشود.

2-     بستری :کلیه خدماتی که با بستری بیش از 6ساعت ارائه میگردد.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/03 16:31