دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصص چشم

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

10-12

6-9 عصر

یک شنبه

دکتر مسعود شفیعی

6-9 عصر

دوشنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

10-12

6-9 عصر

سه شنبه

دکتر مسعود شفیعی

6-9 عصر

چهار شنبه

دکتر مسعود شفیعی

6-9 عصر

متخصص روان پزشک و روانشناس

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر اسحق خلیلی

9-12 صبح

5-8 عصر

یک شنبه

خانم سپیده امامی

دکتر اسحق خلیلی

10-12صبح

5-8 عصر

سه شنبه

دکتر اسحق خلیلی

خانم سپیده امامی

9-12

10-12

پنج شنبه

خانم سپیده امامی

10-12

متخصص داخلی / بیهوشی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر نظام عباسی

10:30-12

دوشنبه

آنکال بیهوشی

9-11

سه شنبه

آنکال بیهوشی

9-11

چهار شنبه

دکتر نظام عباسی

10:3-12

متخصص اطفال

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر علی اصغر صادقی

9:30-11

یک شنبه

پزشک اطفال

9:30-11

دوشنبه

دکتر کاوه پاک نژاد

9:30-11

سه شنبه

دکتر الهام اقبالی اصل

9:30-11

چهارشنبه

پزشک آنکال اطفال

 

متخصص جراح

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیتدو شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8 عصر
چهار شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8عصر

متخصص عفونی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

یک شنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

چهارشنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

متخصص قلب

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

یک شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

دو شنبه

دکتر یاسمن قطبی

دکتر حسین شهسواری

10-12

11-13

سه شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

چهار شنبه

دکتر یاسمن قطبی

دکتر حسین شهسواری

10-12

11-13

پنج شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

متخصص گوش, حلق, بینی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

دکتر سمیه کاظمی پور

5-8 عصر

متخصص زنان و ژنیکولوژی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر خادم عباسی

9-12

یک شنبه

دکتر عباداللهی

9-12

دو شنبه

دکتر خادم عباسی

9-12

سه شنبه

دکتر خادم عباسی

9-12

چهارشنبه

دکتر عباداللهی

9-12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصص چشم

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

 

شنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

8-10

10-12

 

یک شنبه

دکتر مسعود شفیعی

10-12

 

دوشنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

10-12

8-10

 

سه شنبه

دکتر مسعود شفیعی

8-10

 

چهار شنبه

دکتر مسعود شفیعی

10-12

 
 

پنج شنبه

دکتر پروین بایرامزاده

10-12
متخصص روان پزشک و روانشناس

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر اسحق خلیلی

9-12 صبح

5-8 عصر

یک شنبه

خانم سپیده امامی

دکتر اسحق خلیلی

10-12صبح

5-8 عصر

سه شنبه

دکتر اسحق خلیلی

خانم سپیده امامی

9-12

10-12

پنج شنبه

خانم سپیده امامی

10-12

متخصص داخلی / بیهوشی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر نظام عباسی

10:30-12

متخصص اطفال

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر علی اصغر صادقی

9:30-11

یک شنبه

پزشک اطفال

9:30-11

دوشنبه

دکتر کاوه پاک نژاد

9:30-11

سه شنبه

دکتر الهام اقبالی اصل

9:30-11

چهارشنبه

پزشک آنکال اطفال

 

متخصص جراح عمومی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8 عصر
دو شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8 عصر

چهار شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8عصر

متخصص عفونی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

یک شنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

چهارشنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

متخصص قلب

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکترحسین شهسواری

5-8 عصر

یک شنبه

دکتر حسین شهسواری

5-8 عصر

دو شنبه

دکتر حسین شهسواری


5-8 عصر

دکتر حسین شهسواری

5-8 عصر

پنج شنبهمتخصص گوش, حلق, بینی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دکتر سمیه کاظمی پور

5-8 عصر

متخصص زنان و ژنیکولوژی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبهیک شنبه

دکتر عباداللهی

9-12

دو شنبه4-6 عصر
چهارشنبه

دکتر عباداللهی


9-12


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا

متخصص چشم

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

10-12 صبح

6-9عصر

یک شنبه

دکتر مسعود شفیعی

6-9 عصر

دوشنبه

دکتر پروین بایرام زاده

دکتر مسعود شفیعی

10-12 صبح

6-9 عصر

سه شنبه

دکتر مسعود شفیعی

6-9 عصر

چهار شنبه

دکتر مسعود شفیعی

6-9 عصر

پنج شنبه

دکتر پروین بایرامزاده

10-12 صبح

متخصص روان پزشک و روانشناس بالینی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر اسحق خلیلی

9-12 صبح

5-8 عصر

یک شنبه

خانم سپیده امامی

دکتر اسحق خلیلی

10-12صبح

5-8 عصر

دوشنبه

دکتر اسحق خلیلی

9-12 صبح

5-8 عصر

سه شنبه

دکتر اسحق خلیلی

خانم سپیده امامی

9-12

10-12

پنج شنبه

خانم سپیده امامی

10-12

متخصص داخلی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر نظام عباسی

10:30-12

چهار شنبه

دکتر نظام عباسی

10:3-12

متخصص اطفال

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر علی اصغر صادقی

9:30-11

یک شنبه

پزشک اطفال

9:30-11

دوشنبه

دکتر کاوه پاک نژاد

9:30-11

سه شنبه

دکتر الهام اقبالی اصل

9:30-11

چهارشنبه

پزشک آنکال اطفال

 

متخصص جراح عمومی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر ابراهیم فرهادی

دکتر حسینعلی دیانتی

10:30-12

5-8 عصر

یک شنبه

دکتر ابراهیم فرهادی

5-8 عصر

دو شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8 عصر

سه شنبه

دکتر ابراهیم فرهادی

5-8 عصر

چهار شنبه

دکتر حسینعلی دیانتی

5-8عصر

متخصص عفونی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

یک شنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

چهارشنبه

دکتر محمد محقق

10:30-12

متخصص قلب

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

یک شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

دو شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

سه شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

چهار شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

پنج شنبه

دکتر یاسمن قطبی

10-12

متخصص گوش, حلق, بینی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

دکتر سمیه کاظمی پور

5-8 عصر

متخصص زنان و ژنیکولوژی

روزهای هفته

نام پزشک

ساعت ویزیت

یک شنبه

دکتر عباداللهی

9-12

چهارشنبه

دکتر عباداللهی

9-12

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400