مدارکی که بیماران بین الملل می بایست همراه  خود داشته باشند:

1-پاسپورت بیمار جهت انجام پذیرش و شناسایی وی .

2-به همراه داشتن گزارشات رادیولوژی ,سونوگرافی , سی تی اسکن ,MRIو آزمایشات قبلی جهت ارائه به پزشک به منظور بررسی پرونده پیشین و روند درمان بیماری پیش از حضور در ایران.

 
 
 

خدمات ویژه بیماران بین الملل        

 

ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی از سالهای گذشته در بیمارستان شهید دکتربهشتی آستارا انجام می شود.

 هم اکنون با توجه به مصوبه وزارت بهداشت در خصوص ساماندهی بیماران خارجی به صورت جداگانه و تخصیص خد مات ویژه به این بیماران ,یمارستان دکتر بهشتی اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده است.

1-اختصاص واحدی مجزا زیر نظر مدیریت اجرایی بیمارستان

2-تشکیل واحد  IPD  

3-فضای فیزیکی مناسب در بخش های درمانی جهت پذیرش این بیماران

4-یک کارشناس مسئول جهت پذیرش تا ترخیص این بیماران


 

 


 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/01 14:10