قوانین پذیرش بیماران بین الملل:

1-       اگر بیمار به صورت مستقیم پذیرش و یا از طریق سایت بیمارستان مراجعه نماید, بایستی تمامی مقررات موجود و از جمله هزینه های بیمارستان,بستر خدمات ,امکانات رفاهی در قالب برگه های ممهور به مهر بیمارستان در اختیار ایشان قرارگیرد و در صورت قبول شرایط از جانب بیمار,پذیرش ایشان در قالب قرار داد فیمابین بیمارستان و بیمار صورت پذیرد

2-در صورتی که بیمار توسط تسهیل گر معتبر به بیمارستان وارد شود,قبل از هماهنگی های لازم در این زمینه از طریق شرکت (پزشک مسئول فنی شرکت تسهیل گر)یا بیمارستان صورت پذیرد.این هماهنگی ها شامل ارائه اطلاعات بیمار و پرونده اولیه وی می باشد که باید در اختیار بیمارستان قرار گیرد.پذیرش بیمار در قالب قرار داد سهجانبه فیمابین  بیمارستان,شرکت, تسهیل گر وبیمار صورت پذ یرد.

3-بیمارستان بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن بیمه گردشگری سلامت که متضمن جبران خسارتی ناشی از فوت بیمار ,و یا عوارض پیش بینی نشده درمانی در خصوص بیماری فرد, که منجر به ایجاد هزینهد های زیاد میشود ودر قرار دادفیمابین پیش بینی نشده است اطمینان حلصل کند ودر صورت نداشتن بیمه,بیمار را در هنگام بستری بیمه نماید.

4-بیمارستان بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن تا یید یه معتبر مبنی بر  عدم ابتلا فرد به بیماریهای عفونی شامل انتقال مطابق با استانداردهای     IHR    اطمینان یافته ودر صورت وجود موارد خاصی بیماری واگیر دار در صورتی که پزشک متخصص عفونی اجازه اقدامات درمانی را بدهد, تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهد.

5-پس از عقد قرار داد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد IPD و اطلاع به پزشک معالج و پزشک IPD بیمار توسط کارشناس IPD به بخش بستری معرفی گردد.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/03 16:31